general.Bienvenidoaoriginaenergia

Legislació

UNE-EN ISO 13790:2011

Eficiència energètica dels edificis. Càlcul del consum d'energia per a calefacció i refrigeració d'espais. (ISO 13790: 2008)

Visitar

DIRECTIVA 2010/31 / UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

De 19 de maig de 2010 relativa a l'eficiència energètica dels edificis

Visitar

DIRECTIVA 2004/8 / CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

Relativa al foment de la cogeneració sobre la base de la demanda de calor útil en el mercat interior de l'energia i per la qual es modifica la Directiva 92/42 / CEE.

Visitar

Directiva 2006/32 / CE del Parlament Europeu i del Consell

Sobre l'eficiència de l'ús final de l'energia i els serveis energètics i per la qual es deroga la Directiva 93/76 / CEE del Consell

Visitar

RD 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus.

La generació d’energia elèctrica procedent de fonts d’energia renovables i l’augment de l’eficiència energètica constitueixen un pilar fonamental per assolir els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, així com altres objectius comunitaris i internacionals, i revesteix alhora una considerable importància per al foment que cal de la seguretat del proveïment energètic, del desenvolupament tecnològic i de la innovació.

Visitar

Publicitat