general.Bienvenidoaoriginaenergia

Legislació

Modificacio Reglament Control Contaminacio Atmosferica

(BOPA nº41, any 24)

Visitar

Reglament de Control de la Contaminació Atmosfèrica.

(BOPA nº17, any 21)

Visitar

Reglament Millores Energetiques Edificacio.

Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables. (BOPA nº27, any 26)

Visitar

Reglament de Construccio

(BOPA nº30, any 21)

Visitar

Reglament Depuradores ANDORRA

Ordre ministerial relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d’habitatges unifamiliars, d’habitatges plurifamiliars, d’edificis de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos i d’instal·lacions agropecuàries. (BOPA nº37, any 17)

Visitar

Publicitat