general.Bienvenidoaoriginaenergia

Serveis

ORIGINA ofereix serveis en tota la cadena per arribar a implementar un projecte de producció energètica o reducció de la demanda, des del projecte i simulació, passant per la instal·lació, fins a la gestió i manteniment posteriors.

 

Edificació. Eficiència i instal·lacions

Projectes d'Instal·lacions

Disseny i direcció d’obra d’instal·lacions en tota mena de projectes per habitatges, terciari, públic, esportiu i industrial. Climatització, electricitat, etc.

Auditoria Energètica

És la base per desenvolupar un pla d'estalvi energètic. L'auditoria implica realitzar un anàlisi exhaustiu del consum energètic actual per elaborar una posterior proposta d'alternatives i una quantificació de l'estalvi energètic.

Edificació Sostenible

Un edifici sostenible és tota edificació que es regeix sota els principis de la sostenibilitat: estalvi energètic, reducció del consum d'aigua, ús de materials sostenibles, reducció de la petjada de carboni o respecte per l'entorn, entre d'altres. Engloba tots els beneficis: energètics, ambientals, confort, salut, benestar, i socials.

La certificació d’edificis amb criteris sostenibles confereix valor als mateixos i a les seves propietats. ORIGINA treballa en estreta col·laboració amb despatxos d’arquitectura per tal de preparar les edificacions per a poder ser certificades tan en PassivHaus com en LEED.

El model operatiu és treballar en col·laboració amb despatxos d’arquitectura, aportant la seva capacitat de disseny sostenible, càlculs tèrmics o modelització tèrmica dels avantprojectes. ORIGINA lidera el disseny de les instal·lacions energèticament eficients i la introducció de l’ús de les energies renovables als edificis.

L’objectiu és dissenyar edificis nous o rehabilitar edificis existents amb la finalitat d’aconseguir una molt baixa demanda d’energia tèrmica i que, a més, incorporen altres mesures de sostenibilitat en àmbits com la selecció de materials, estalvi d’aigua i reutilització d’aigües pluvials o usades.

 

Energia

Consulting Energètic

ORIGINA disposa d'un equip d'enginyers consultors que han desenvolupat múltiples projectes de planificació energètica i de consultoria per organitzacions tant públiques com privades.

Gestió Energètica

La gestió energètica es la peça clau perquè una organització, independentment de la seva mida o sector, pugui obtenir uns nivells d'eficiència i estalvi d'energia òptims, així com millorar la seva competitivitat i compromís amb el medi ambient. Aquesta gestió energètica inclou un control de les instal·lacions a temps real per realitzar una gestió eficaç.

Models d'explotació

Disseny de models d’explotació per a una millor sostenibilitat ambiental, energètica i social.

 

Ambiental

Prevenció i Gestió de Residus "Waste to Energy"

Per als residus que no es poden prevenir, reutilitzar o reciclar, es pot recuperar energia que convertirà a aquest residu en un recurs valuós. L'energia pot ser generada a partir de residus gràcies a tecnologies emergents, com poden ser la combustió amb producció combinada de calor i electricitat, la digestió anaeròbica, la gasificació i la piròlisi.

Els residus com a recurs energètic han de ser vistos en el context més ampli del subministrament d'energia al nostre país. Tenen el potencial de ser una font d'energia cada vegada més important, i poden fins-i-tot arribar a reemplaçar centrals termoelèctriques. També permet l'extracció de metalls per al reciclatge.

Estudis d'Impacte Ambiental

L'Avaluació d'Impacte Ambiental pretén, com a principi, establir un equilibri entre el desenvolupament de l'activitat humana i el medi ambient. Cada projecte, obra o activitat ocasionarà sobre l'entorn en el qual s'ubiqui efectes que han de ser identificats, quantificats i, si escau, minimitzats segons els estudis d'impacte ambiental realitzats amb motiu de l'execució de les mateixes.

Estudis d'Implantació de Sistemes de Gestió Ambiental i posteriors Auditories

Cada dia són més les empreses que es plantegen la integració del factor mediambiental dins de la gestió global de l'empresa.

Això és degut, fonamentalment, al fet que d'un costat, les tendències actuals de la política comunitària comporten a un augment de les exigències legals respecte al medi ambient i, de l'altra, a la major pressió per part dels consumidors i Institucions oficials, a causa de la creixent conscienciació social per protegir, conservar i millorar el medi ambient.

 

Empresa de Serveis Energètics (ESE)

Serveis de Venda Energètica

Externalització del consum d'energia en els casos que siguin mes apropiats.

ORIGINA analitza el consum actual i proposa un conjunt de millores sense que el client hagi de fer cap inversió. S'encarrega del finançament de la inversió, recuperant-la amb l'estalvi energètic generat.

 

 

 

Estalvi d'emissions de CO2

5.769.492 Kg

Energia generada

19.358.764 kWh

Potencia instal·lada

4.816 kW

Publicitat