general.Bienvenidoaoriginaenergia

Legislació

Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)

El Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els edificis, estableix les exigències d'eficiència energètica i seguretat que han de complir les instal.lacions tèrmiques en els edificis,tant en les fases de disseny, dimensionament i muntatge, com durant el seu ús i manteniment

Visitar

Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) és el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d'ordenació d'ordenació de l'Edificació (LOE).

Visitar

COM (2008) 30 final - El canvi climàtic, una oportunitat per a Europa

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions.

Visitar

COM(2010) 639 final - A strategy for competitive, sustainable and secure energy

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions.

Visitar

Publicitat